Skip to content

changeIdentityPasswordAsync

suspend fun changeIdentityPasswordAsync(userId: String, currentPassword: String, newPassword: String)

Change the password use to encrypt the identity for the userId.

Parameters

userIdThe ID of the userId.
currentPasswordThe user's current password.
newPasswordThe new password.

Throws

SealdException